آموزش انواع بافتنی

اين كلاه براي 6 تا سايز (نوزاد،3-6 ماه،12 ماه،2 سال،4 سال،5-6 سال )هست كه با اولين سايز طرز بافت شرح داده ميشه وبراي بقيه سايزها داخل پرانتز مياد.
Gauge: خيلي مهمه كه با ميل 22 دونه سربندازي و28 رج ببافي(بافت ساده با نخ رنگ اصلي كلاه) به يه مربع 10*10 برسي.اگه نختون اين مشخصات رو نداره سايز ميل رو كم يا زياد كنيد تا به اين اندازه برسيد.
با ميل كوچكتر(عموما براي كشباف از ميل سايز كمتر استفاده ميكنند تا تنگتر وشكيلتر بشه) و نخ رنگ مربوط به كشباف 73 (79, 83, 93, 101, 105) دونه سر بندازيد و7 رج كشباف يكي از زير يكي از رو ببافيد.

رج 8: 4 (7, 4, 9, 5, 2) تا دونه كشباف،يه دونه اضافه كنيد،(6 (6, 4, 5, 7, 6) تا دونه كشباف،يه دونه اضافه) رو11 (11, 19, 15, 13, 15) بار تكرار كنيد،سپس3 (6, 3, 9, 5, 7) دونه كشباف ببافيد.

رج نهم(روي كار):همه از زير
رج 10:همه از رو
رج11:يكي از زير،(يه دونه اضافه،13 (14, 16, 17, 18, 19) تادونه از زير،يه دونه اضافه،يه دونه از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها97 (103, 115, 121, 127, 133) ميشه.
رج12-16: همه رو ساده ببافيد.
رج17:يكي از زير،(يه دونه اضافه،15 (16, 18, 19, 20, 21) تا دونه از زير،يه دونه اضافه،يه دونه از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.
رج18-22:همه رو ساده ببافيد.
رج23:يكي اززير،(دوتا يكي، 13 (14, 16, 17, 18, 19) تا دونه از زير،ssk ،يه دونه از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها97 (103, 115, 121, 127, 133) تا ميشه
رج24-26: همه رو ساده ببافيد.
رج27:يكي از زير،(دوتا يكي،11 (12, 14, 15, 16, 17), تا دونه از زير،ssk يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها85 (91, 103, 109, 115, 121) تا ميشه.
رج18-30: همه رو ساده ببافيد
رج31:يكي از زير،(دوتا يكي9 (10, 12, 13, 14, 15), تا دونه از زير،ssk ،يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها 73 (79, 91, 97, 103, 109) تا ميشه.
رج32-34: همه رو ساده ببافيد
فقط براي سايزهاي 1-2 سال،3-4 سال،5-6 سال:
رج35:يكي از زير،(دوتا يكي،11 (12, 13) تا دونه از زير،ssk ، يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها 85 (91, 97) تا ميشه.
رج36-38: همه رو ساده ببافيد
فقط براي سايز5-6 سال:
رج39:يكي از زير،(دوتا يكي،11 تا دونه از زير،ssk،يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها 85 تا ميشه.
رج40-42: همه رو ساده ببافيد.
براي هر 6 تا سايز كه البته رجهاي 35 (35, 35, 39, 39, 43) آن ها ميشه:
يكي از زير،(دوتا يكي،7 (8, 10, 9, 10, 9), تا دونه از زير،ssk ،يكي از زير) ) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها– 61 (67, 79, 73, 79, 73) تا ميشه..
رج 36 (36, 36, 40, 40, 44) وهمه رجهاي پشت كار:همه از رو
رج37 (37, 37, 41, 41, 45): يكي از زير،(دوتا يكي،5 (6, 8, 7, 8, 7), تا دونه از زير،ssk،يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها49 (55, 67, 61, 67, 61) تا ميشه..
رج39 (39, 39, 43, 43, 47): يكي از زير،(دوتايكي،3 (4, 6, 5, 6, 5), تا دونه از زير، ssk، يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه 37 (43, 55, 49, 55, 49) تا ميشه.
رج41 (41, 41, 45, 45, 49): يكي از زير،(دوتا يكي،1 (2, 4, 3, 4, 3) تا دونه از زير،ssk،يكي از زير) 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه 25 (31, 43, 37, 43, 37) تا ميشه.
رج42 (42, 42, 46, 46, 50):همه از رو

براي سايزهاي3-6 ماه،6-12ماه،1-2 سال،3-4سال،5-6سال
رج43 (43, 47, 47, 51): يكي از زير(دوتا يكي،0 (2, 1, 2, 1), تا دونه از زير،‌ ssk ، يكي از زير) ) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه 19 (31, 25, 31, 25) تا ميشه.
رج44 (44, 48, 48, 52):همه از رو
سايز6-12ماه،سايز3-4 سال:
رج45 (49):يكي از زير،(دوتايكي،ssk،يكي از زير) اينكارو 6 بار تكرار كنيد.تعداد دونه 19 (19) تا ميشه.
رج46 (50):همه از رو
همه 6 سايز رج(43 (45, 47, 49, 51, 53:يكي از زير،(دوتا يكي) اينكارو12 (9, 9, 12, 9, 12) بار تكرار كنيد.تعداد دونه ها13 (10, 10, 13, 10, 13) تاميشه.
رج44 (46, 48, 50, 52, 54): 1 (0, 0, 1, 0, 1), تا دونه از رو، دوتايكي از رو(دوتايكيهاي قبلي همه از زير بود)، اينكارو 6 (5, 5, 6, 5, 6) بار تكرار كنيد.تعداد دونه 7 (5, 5, 7, 5, 7) تاميشه.
نخ رو به طول5/45 سانت مي برين.نخ رو از دون هاي باقيمانده رد ميكنيدوسفت ميكشيدومحكم مي بندين. بعد درزها رو بدوزين.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۸۸ساعت   توسط ونوس  |