طریقه بافت جادکمه افقی

به اندازه دکمه دانه ها را کور کنید، و در رج بعدی به جای همان دانه های کور شده در همان تعداد دانه سر بیاندازید :


طریقه بافت جادکمه عمودی

دانه ها را در نقطه ای که باید جادکمه را شروع کنید، تقسیم کنید و دو قسمت جداگانه بافته میشود ( یک قسمت با نخ جدید ) در طول لازم برای جا دکمه، بعد دو قسمت را دوباره متصل و در یک رج ببافید :حلقه های کوچک

مدل را به قسمت های 4 دانه ای تقسیم کنید + 2 دانه + حاشیه
رج 1 : یکی از زیر - یکی از رو - این کار را یک بار دیکر انجام دهید.
رج 2 و تمام رج های جفت : همان طور که دانه ها دیده می شود ببافید .
رج 3 : یک دانه اضافه کنید ( نخ افقی که حاشیه و دانه اول را به هم متصل می کند را از زیرببافید )- یکی از زیر - یکی از رو - یکی از زیر - دانه اضافه شده را روی سه تای بافته کور کنید - یکی از رو- یکی از زیر - یکی از رو
رج 5 : یکی از زیر - یکی از رو - یک دانه اضافه کنید - یکی از زیر- یکی از رو - یکی از زیر- دانه اضافه شده را روی سه تای دیگر کور کنید - یکی از رو